×

Registracija

Asmeninė informacija

Prisijungimo duomenys

Prisijungti

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Privalomas laukas
This email is already registered!
Privalomas laukas
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

duomenų kaupimas ir saugumas

Suprantame, kad asmens duomenų apsauga mūsų klientams yra svarbi ir mes turime ją užtikrinti. FastMX įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno iš Jūsų - mūsų klientų - privatumą. Įvertinę tai, kad Jūs patikite mums savo asmeninę informaciją ir, siekdami pateisinti Jūsų pasitikėjimą, mes įsipareigojame Jūsų duomenis saugoti.
Tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis FastMX laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų. 
Šis privatumo pranešimas taikomas tik tuomet, kai asmuo lankosi FastMX interneto svetainėje www.fastmx.lt.

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ "Registrų centras", Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo Tadas Kvederavičius, vykdantis individualią veiklą, PVM mokėtojo kodas LT100005827618, registracijos adresas Žirmūnų g. 68, Vilnius.
2. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
3. Pardavėjo partneris - juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą;
4. FastMX.lt - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.fastmx.lt.
5. Paskyra - Pirkėjo registravimosi fastmx.lt rezultatas, kurio pagrindu sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
6. Paslaugos - visos fastmx.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
7. Slapukas - tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį (kompiuterį), bet kuriam asmeniui besilankant fastmx.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
8. Slaptažodis - Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis fastmx.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
9. Naršyklė - yra programa, skirta atvaizduoti interneto puslapius žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
10. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
11. Privatumo pranešimas - tai yra šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės naudojantis fastmx.lt.
12. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
13. Taisyklės - patvirtintos galiojančios, pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos, fastmx.lt taisyklės.
14. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

15. fastmx.lt Privatumo pranešime yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis fastmx.lt siūlomomis Paslaugomis.
16. Privatumo pranešimas yra skirtas apsaugoti ir ginti fastmx.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
17. Yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su šiuo Privatumo pranešimu, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su Privatumo pranešimu galima susipažinti fastmx.lt. Plečiantis Pardavėjo veiklai ir paslaugoms, šis privatumo pranešimas gali būti atnaujintas, todėl rekomenduojama Pirkėjams periodiškai apsilankyti fastmx.lt duomenų skiltyje „Privatumo pranešimas“ (duomenų kaupimas ir saugumas), kurioje visada pateikiama naujausia šio privatumo pranešimo versija. Jei bus atlikti esminiai šio pranešimo pakeitimai, apie tai iš anksto bus informuota paskelbiant pranešimą fastmx.lt. 
19. Pirkėjas gali atlikti pirkimo fastmx.lt veiksmus tiek prisiregistravęs fastmx.lt, tiek neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo prašoma pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą (nurodyti šalį, apskritį/ rajoną, miestą, pašto kodą). Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
20. Asmenys, norintys registruotis fastmx.lt, privalo pateikti savo vardą, pavardę, elektroninį pašto adresą ir paties sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas vartotojo identifikavimo numeris. Pirkėjas bet kuriuo metu gali:
20.1. Paskyroje koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą yra atsakingas Pirkėjas;
20.2. Kreiptis į fastmx.lt elektroninio pašto adresu info@ fastmx.lt dėl Paskyros panaikinimo.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR NAUDOJIMAS

21. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas fastmx.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai fastmx.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis fastmx.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, fastmx.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
22. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje fastmx.lt teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir sutikimo nepanaikins.
23. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
23.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
23.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
23.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo pranešime 23.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei fastmx.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
23.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
23.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
24. Pirkėjas turi šias teises:
24.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis.
24.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami.
24.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@fastmx.lt telefonu 8 612 21680 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo pranešime numatytus atvejus;
24.4. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
25. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi fastmx.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šiame Privatumo pranešime. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi asmens duomenų valdytojo (fastmx.lt) serveryje iki 12 mėnesių.
26. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys fastmx.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
27. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Žirmūnų g. 68, LT- 09124 Vilnius; 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@ fastmx.lt iš Privatumo pranešime 21 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

IV. ASMENS DUOMENŲ PAPILDYMAS,  KOREGAVIMAS, IŠTRYNIMAS

28. Pirkėjas suteikia teisę fastmx.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip yra numatyta Privatumo pranešime.
29. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į ateitį. Iš Pirkėjo fastmx.lt gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo pranešime numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo veiklą ir panaikina jo Paskyrą. Tačiau tai nereiškia, kad fastmx.lt turi ištrinti iš serverio Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
30. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs fastmx.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis fastmx.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į fastmx.lt elektroniniu pašto adresu. fastmx.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako ir pateikia duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.
31. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į fastmx.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. fastmx.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
32. Jeigu fastmx.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
33. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į FastMX.lt elektroninio pašto adresu info@fastmx.lt.

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

34. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės fastmx.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį gali būti įrašyti Slapukai. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Patvirtindamas privatumo pranešimą pirkėjas  sutinka, kad jo kompiuteryje būtų įrašomi šiame Privatumo pranešime numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto Naršyklės nustatymus. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Šis Privatumo pranešimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną. Apie bet kokius Privatumo pranešimo pasikeitimus bus informuojama šio Privatumo pranešimo 17 punkte numatyta tvarka.